Skip to main content
European Humanitarian Forum

Roland Kobia

Ambassador to Ethiopia with European External Action Service